Portfolio

Welkom op de Arcro Producten pagina! Op deze pagina laat ik je een aantal producten (websites, programma’s) zien die ik heb gemaakt.

Welcome at the Arcro Products page! At this page I will present you some products (websites, programs) that I have made.


pdf-copy

Pdf-bestanden selectief kopiëren en samenvoegen

Kopieer van 2 pdf-bestanden de gewenste pagina's en voeg deze samen tot een nieuw pdf-document. Je hoeft geen documenten te uploaden naar een server, met alle privacy-risico's van dien, alles gebeurt op je eigen computer!

lees verder »Neem de proef op de som: laad de website, koppel los van internet en voer het programma uit.

Bezoek de website

Copy and merge pdf-files selectively

Copy selected pages from 2 pdf-files and merge them into a new document. You need not upload documents to a server and risk breaching privacy, everything is processed on your own computer!

more »Put it to the test: load the website, disconnect from the internet and run the program.

Visit the website
klaverjassen

On-line klaverjassen

Het aloude spel voor 4 personen kan nu ook online gespeeld worden! Ideaal in deze besmettelijke tijden waarbij je afstand moet houden tot je medespelers.
Speel vanuit huis op je computer of tablet met je eigen team.

lees verder »Het programma is heel compleet: Het houdt bij wie heeft gedeeld, wie moet zeggen of hij het aanneemt of past, wie aan de beurt is, wie de slag pakt en telt de punten. Ook de roem wordt niet vergeten. Vraag een toegangscode aan, stel je eigen team samen en spelen maar!

Neem een kijkje!

Playing on-line 'Klaverjassen'

This well known Dutch game for 4 persons can now be played online! A perfect solution in these contageous times where you need to keep distance from each other.
Play it with your own team at your homes or together with your laptops.

more »The program is the complete package: It keeps track of who dealt, who decides to play or not, who's turn it is, who wins the round and it keeps track of the score. It even notices bonus points! Request an access code now and play with your team!

Take a look!
Tuf-Tuf

Speel-o-theek Tuf-Tuf

Een website gemaakt met WordPress, als presentatie van de speel-o-theek Tuf-Tuf voor kinderen en jong volwassenen met een beperking en langdurig zieke kinderen.

lees verder »Bovendien kunnen de leden hier inloggen op een afgeschermd deel, waar ze speelgoed kunnen reserveren of verlengen en hun eigen gegevens aanpassen.

Bezoek de website

Toy-library Tuf-Tuf

A website made with WordPress, as a presentation of toy-library Tuf-Tuf for disabled children and young adults and children with a long-lasting disease.

more »Members can login at a protected part where they can make reservations or prolong their borrowed toys and change their own data.

Visit the website
Rent-A-Toy

Rent-A-Toy

Een on-line programma voor speel-o-theken waarmee het uitlenen van speelgoed wordt geadministreerd.

Dit programma is bestemd voor medewerkers van speel-o-theken. Het legt alle uitleningen van speelgoed vast, net zoals bij bibliotheken.
lees verder »Wanneer de uitleentermijn bijna verstreken is wordt automatisch een herinneringsmail gestuurd.

Het programma wordt geleverd met modules voor registratie van speelgoed (met foto’s), leveranciers en abonnees en hun kinderen. M.b.v. overzichtslijsten krijg je snel inzicht in het uitgeleende, gereserveerde en ingeleverde speelgoed.
Voor het jaarrapport kunnen overzichten geprint worden met aantallen aanwezig en uitgeleend speelgoed en aantallen abonnees (actief en gestopt).

Rent-A-Toy is nu ook AVG-proof! Zo kan iedere abonnee zijn (leen)geschiedenis en zijn opgeslagen persoonlijke gegevens inzien en laten aanpassen. Bovendien worden de persoonsgegevens versleuteld opgeslagen zodat deze voor eventuele hackers onleesbaar zijn!

Neem een kijkje!

Rent-A-Toy

A on-line program for toy-libraries that administrates lending of toys.

This program is used by employees of toy-libraries. It registers all lent toys the same way book-libraries do.
more »When the deadline is nearly over-due a reminder email is automatically sent.

This program comes with modules for toy-registration (with photo’s), suppliers and subscribers with their children. By means of special lists quick overviews are given of all lent, reserved and returned toys.
For annual reports lists may be generated with amounts of present and lent toys and the number of subscribers (active and halted).

Rent-A-Toy is now GDPR-proof! Every subscriber can get an excerpt of his borrowing history and has right of access to his registered personal data and have them edited. Furthermore the personal data are stored encrypted so they are undecipherable for hackers!

Take a look!
Password Locker

Password Locker

Met de Password Locker kan je je wachtwoorden veilig opslaan in ’the cloud’ waarbij je maar 2 wachtwoorden hoeft te onthouden: je inlogwachtwoord en je ’master keyword’.

Dit heeft grote voordelen vergeleken met lokale opslag (op je eigen computer):
lees verder »

 • Je kunt overal bij je wachtwoorden met je telefoon, tablet of computer
 • Je hoeft geen back-ups te maken.

Het is ook veilig: je wachtwoorden worden versleuteld met je master keyword en je master keyword wordt niet opgeslagen op de server waar de versleutelde wachtwoorden worden bewaard.
M.a.w. de beheerder (Arcro.nl) kan het master keyword niet zien en dus je wachtwoorden niet ontcijferen!

Sla je wachtwoorden op!

Password Locker

The Password Locker lets you store your passwords safely in ’the cloud’ and you only have to remember 2 passwords: your login password and your ’master keyword’.

Compared to local storage (on your own computer) there are great advantages:
more »

 • You can reach your passwords anywhere with your phone, tablet or computer
 • There's no need for making backups.

It is also safe: your passwords are encrypted with your master keyword and your master keyword is not stored on the server where the encrypted passwords are kept.
In other words, the web-master (Arcro.nl) cannot see the master keyword so he cannot decrypt your passwords!

Save your passwords!
Marketing Planner

Marketing Planner

De Marketing Planner - ofwel Project Planner - is opgezet om iedereen binnen uw bedrijf in projecten te kunnen laten denken en werken. Door de intuïtieve manier van plannen kan iedereen ermee werken:
lees verder »

 • voer de taken in
 • voeg prioriteiten toe
 • voer teamleden in
 • geef je deadline op
 • et voilà, je project is gepland!

Tevens bevat deze tool:

 • up- en download-mogelijkheden voor allerlei documenten
 • automatische e-mail (’alerts’) naar teamleden
 • budgettering en budgetbewaking
 • planningen kunnen in fasen verdeeld worden
 • planning over te nemen in Google Agenda
 • een database voor relatie- en contactpersoonsbeheer
Neem een proefabonnement!

Marketing Planner

The Marketing Planner - aka Project Planner - was designed to enable everyone in your company to think and work in terms of projects. By the intuitive way of working virtually everybody can do it:
more »

 • enter the tasks
 • define priorities
 • enter the team-members
 • enter the deadline
 • et voilà, your project has been planned!

This tool also offers:

 • up- en download-possibilities for all sorts of documents
 • automatic email (’alerts’) to team-members
 • budgeting and budget-control
 • plannings can be split up into phases
 • copy the planning into Google Agenda
 • a database for relationship-management
Take a trial subscription!
Zogwetering Dichters & Lanen

Zogwetering Dichters & Lanen

Een website gemaakt met WordPress en een standaard thema, voor de presentatie van de wijkcommissie van de woonwijk.
lees verder »

Naast berichtgevingen en verslagen van bestuursvergaderingen zijn er verschillende forums waarin bewoners kunnen discussiëren over uiteenlopende onderwerpen.

Voor diverse onderwerpen zijn contactformuleren opgenomen waarmee de bewoners zich kunnen aanmelden.

Naar de website

Zogwetering Dichters & Lanen

A website made with WordPress and a standard theme, for the presentation of the district-commission of a neighbourhood.
more »

News coverage, reports of committee-meetings, but also several fora in which dwellers can discuss about different subjects.

For various subjects contact forms are provided by which dwellers can register.

Visit the website!

Are you ready for a new website?