aarde

Welkom op de site van Arcro.nl!

Web-programma’s in de cloud

Welcome at the site of Arcro.nl

Special web-based programs

Schrijf je in voor onze verzendlijst.
Ik stuur je een (digitaal) cadeautje toe.

Subscribe to our mailing list. We'll send something special as a thank you.

Chart

Een goede website kan je omzet verhogenA good website may boost your income

Of je nu een zzp’er bent, een klein of groot bedrijf hebt — een mooie en goede website kan je op 2 manieren helpen:

Whether you’re a freelancer, entrepreneur, employee for a company, a good looking website can help you in two ways:

Vindbaar op internet

Het belangrijkste is dat je website bezocht wordt door je potentiële klanten. Daarom moeten zoekmachines als Google je weten te vinden! Onze websites worden geleverd met de daarvoor benodigde zoekcriteria.

Easy to find on the internet

The important thing is that your website is visited by your potential customers. That’s why search engines like Google should be able to find you! Our websites are delivered with the necessary search criteria.

Zelf te onderhouden

Je bedrijf staat niet stil; je breidt uit, levert nieuwe produkten of diensten, wil graag je prestaties zichtbaar maken...
Hierbij hoort een dynamische website. Ik lever websites gemaakt met WordPress™ zodat je zelf makkelijk alle veranderingen kunt bijhouden.

Easy to maintain

Your company is not static; it expands, offers new products or services, is eager to show your achievements...
This calls for a dynamic website. I produce websites made with WordPress™ so you can easily apply all changes.

Pad and pencil

Wie wil er een website?Who wants a website?

Ondernemers, aannemers en zzp’ersEntrepreneurs, contractors and freelancers

Wie je klant ook is, hij wil graag zien wat je precies doet en wat je al gepresteerd hebt. Een goede website, met een nieuwspagina en mooie foto’s geeft een snel overzicht. Voeg er een informatie-aanvraag bij en de drempel voor nieuwe klanten wordt erg laag om je als proef eens een opdracht te gunnen!No matter who your client is, he will always want to know what business you have and what you have already achieved. A good website, with a blog and nice photos, gives an instant overview. Supply a response form to it and the hurdles for new clients will become very low for allowing you a assignment!

Winkels, webshops en grootgruttersShops, webshops and groceries

Nieuwsvoorziening is het belangrijkste onderdeel van een website voor deze winkels: Aanbiedingen, nieuwe producten en unique selling points vragen om aandacht. De kunst is natuurlijk om ze allemaal tot hun recht te laten komen en de regelmatige updates zelf eenvoudig te kunnen aanbrengen. Dat kan tamelijk makkelijk bij websites die met WordPress gemaakt zijn.News is the most important part of a website for these shops: Special offers, new products and unique selling points, they all need special attention. The challenge lies in displaying them properly and letting you update them yourself very easily. WordPress enables you to do this.

Non-profit organisaties (ngo’s) en religieuze instellingenNgo’s and religious institutions

Bibliotheken, speel-o-theken, kerkgenootschappen, wijkcommissies, (sport)verenigingen, goededoelenorganisaties, enzovoorts; alle organisaties willen nieuwe leden kunnen winnen, hun activiteiten kenbaar maken, de leden inroosteren, de administratie voeren en de leden en het personeel - meestal vrijwilligers - kunnen informeren over alles wat er binnen de organisatie speelt. Dit vraagt om een heldere en overzichtelijke website, met afgeschermde delen voor bestuursleden, medewerkers en leden.Libraries, toy-libraries, religious institutions, district commissions, sports clubs, charity organizations et cetera; they all want to recruit new members, display their activities, schedule their members, perform administration duties and inform members and personnel - usually volunteers - about everything that considers the organization. This calls for a transparent and viable website, with shielded parts for committee members, employees and members.

Ingenieurs-, architecten- en adviesbureausEngineering agencies, architectural offices and consultancy firms

Mijn ’roots’ zaten in een adviesbureau waar een (goede) website lange tijd een ondergeschoven kindje was. Totdat we steeds vaker te horen kregen dat we onvindbaar waren op internet. Het bleek dat zelfs onze vaste klanten voor elke nieuwe opdracht de verschillende bureaus op internet met elkaar vergeleken.
Nadat we een nieuwe website hadden opgezet, goed vindbaar door zoekmachines zoals Google, stroomden ook nieuwe klanten toe!
My ’roots’ were in a consultancy firm where a (good) website was most overlooked for a long time. Until more and more often we were informed that we could not be found on the internet. It turned out that even our regular customers compared several firms with each other on the internet.
After we built a new website, easily traceable for search engines like Google, many new customers found us

Reisbureaus en mensen die hun vakantiehuisje verhurenTravelling agencies and people who let their chalets

On-line vakanties boeken is al heel gewoon. De klant wil zich goed informeren over alle ins en outs van een vakantiebestemming en snel een financiële raming kunnen maken. Een goede website biedt deze mogelijkheden zodat je klant met een one-stop-shop snel bij jou kan boeken.Making on-line reservations is quite usual. The customer wants to be well informed about all ins and outs of a holiday resort and be able to make a financial estimation. A good website offers these possibilities so your customer can by this one-stop-shop make a fast transaction.

Lager, middelbaar en hoger onderwijs,
particuliere scholen, studiebegeleiding en zelfstudie
Education from elementary school to graduate school, tutoring and self-tuition

Of het nou studie of zelfstudie wordt, een leerling (of zijn ouders) zal zich tevoren goed willen oriënteren in de mogelijkheden van de school of instelling. Op de website zullen naast alle voordelen dan ook alle minpunten genoemd moeten staan, en beoordelingen door anderen.Whether it is a study or a self-tuition, the pupil (or its parents) will want to inform itself well in advance about the possibilities of the school or institute. The website must therefore list all the advantages as well as disadvantages and reviews of others.

Kortom, wie wil er eigenlijk geen website?!In short, who does not want a website?!

Wie wil er nou geen website? Liefst eentje die op zijn specifieke wensen is toegesneden, die er goed uitziet met als doel zoveel mogelijk mensen te bereiken. Bovendien moet een website in alle opzichten makkelijk zèlf te onderhouden zijn:Who doesn’t want a website? Preferably one that was tailor-made to his specific wishes, that looks good with the purpose to be seen by a lot of people. Furthermore a website must be easily maintainable:

  • Bestaande onderdelen (teksten, prijzen, foto’s) wijzigen, toevoegen of verwijderen
  • Nieuwe, zelf bedachte onderdelen toevoegen
  • De layout van de pagina’s kunnen wijzigen
  • En dus niet voor elke verandering terughoeven naar het webbureau (uurtje factuurtje)
  • Change, add or remove existing parts (texts, prices, photo’s)
  • Add new features
  • Change the layout of the pages
  • Without a need to assign the web-agent for each change - no unnecessary costs!

Kenmerken van een goede website

Features of a good website

Mooi & modern ontwerp

Beautiful & modern design

Overzichtelijk & snel toegankelijk

Clear & accessible

Met extra’s als nieuws, recensies en inloggen voor (personeels)leden

With extra’s like news, reviews and login for members

Directe toegang tot de helpdesk en faqs

Direct access to the helpdesk and faqs

Makkelijk zelf te onderhouden

Easily maintainable

Ook toegankelijk op tablet en smartphone

Also usable on tablet and smartphone

Zo ga ik te werk

We spreken je wensen en ideeën door en komen samen tot een eerste opzet. Deze werk ik verder uit tot een ’frame’, een blauwdruk voor de nieuwe website.

Dit frame kan je on-line bekijken en mij je opmerkingen terugkoppelen. Je levert de teksten en foto’s zelf aan of ik doe daar een voorstel voor; op elk moment is ieder onderdeel (teksten, foto’s, menu’s, etc.) makkelijk weer te wijzigen dankzij het Content Management System (CMS) van WordPress.
Als we na wat heen en weer praten de goede invulling te pakken hebben, werk ik deze verder uit en zet deze - na jouw goedkeuring - on-line.

Nu is je website ’live’!
Tot slot krijg je van mij een persoonlijke instructie over het gebruik van WordPress en hoe je alle geïnstalleerde onderdelen zelf kunt wijzigen of verwijderen of nieuwe kunt toevoegen. Hiervan krijg je ook een beknopte digitale handleiding, voorzien van een aantal referenties (verwijzingen naar websites waar je meer kunt lezen over bepaalde onderwerpen).

Design

Mooi & Modern

Je krijgt een moderne site met een professioneel ontwerp en lay-out.

Code

Goed te vinden

Zoekmachines als Google weten je website te vinden!

CMS

Eenvoudig onderhoud

Je kunt zelf makkelijk onderdelen van je website wijzigen, verwijderen of eraan toevoegen.

This is how I do it

We discuss your wishes and ideas and together we make a first draft. I will develop this into a ’frame’, a blueprint for the new website.

You can study this frame on-line and give me your feed-back. You supply me with the texts and photo’s or I can make a proposal; each part (texts, photo’s, menu’s, etc.) may any time be easily changed thanks to the Content Management System (CMS) of WordPress.
When we agree about the setup, I will work it out and - after your consent - will put it on-line.

Now your website is ’live’!
Finally I will give you a personal instruction how to use WordPress and how to alter or remove the installed features, or add new ones by yourself. You will receive a concise digital manual provided with references Hiervan krijg je ook een beknopte digitale handleiding, voorzien van een aantal referenties (links to websites where you may learn more about certain subjects).

Design

Beautiful & Modern

You’ll get a modern site with a professional design and layout.

Code

Easy to find

Search engines like Google know how to find your website!

CMS

Easy to maintain

You can easily alter parts of your website, remove them or add new items to it, all by yourself!

Jouw web-designer Arnold Crone

Your web-designer Arnold Crone

Een hoog geschoolde professional, Arnold Crone is een hartstochtelijk en ervaren web designer, ontwikkelaar, blogger en digitale ondernemer.

A highly skilled professional, Arnold Crone is a passionate and experienced web designer, developer, blogger and digital entrepreneur.

Vanaf het MSDOS-tijdperk heeft Arnold software ontwikkeld met gwBasic, QuickBasic, VisualBasic, Delphi en sinds 2013 Web-based programma’s (PHP, Javascript, CSS, HTML), voor akoestiek en lawaaibestrijding, speel-o-theken, schoolinformatiesystemen en websites zoals de Marketing Planner (ofwel Project Planner) en Password Locker.

Started in the MSDOS-age Arnold has developed software using gwBasic, QuickBasic, VisualBasic, Delphi and since 2013 Web-based programs (PHP, Javascript, CSS, HTML), for acoustics and noise abatement, toy-libraries, school information systems and websites like the Marketing Planner (aka Project Planner) and Password Locker.

Na zijn studie Technisch Natuurkunde aan de TU Eindhoven heeft Arnold als akoestisch specialist gedurende 31 jaar gewerkt bij een akoestisch adviesbureau in Utrecht / Nieuwegein (zie zijn profiel op LinkedIn), waar hij voor de complexe rekenvoorschriften computerprogramma’s schreef die op de toenmalige microcomputers (de voorloper van de personal computer) konden draaien.

After his study of Technical Physics at the TU Eindhoven (Netherlands) Arnold has worked for 31 years as an acoustic specialist with a consultancy firm in Utrecht / Nieuwegein (see his profile at LinkedIn), where he wrote software for complex calculations that ran on microcomputers (the predecessor of the personal computer).

Omdat gemeenten, provincies en collega-bureaus ook behoefte hadden aan dergelijke software stelde hij deze ook voor de verkoop beschikbaar. Omdat ieder merk computer zijn eigen besturingssysteem had (MSDOS bestond nog niet) installeerde hij ieder programma zelf bij de klant. Dit gaf hem een mooie gelegenheid om specifieke wensen van de klanten te inventariseren en mee te nemen bij de volgende update.

As municipalities, counties and other consultancy firms also needed this software, he made it into a marketable product. Since each computer brand had its own operating system (MSDOS didn't exist yet) he installed each program at the client's office. This gave him a nice opportunity to invest the specific wishes of the clients and corporate them into the next update.

Arnold

Wat de mensen over Arnold zeggen

What people say about Arnold

Tuf-Tuf
Arnold Crone heeft voor onze speelotheek Tuf-Tuf [...] een veelzijdig uitleenprogramma gemaakt. Het uitleenprogramma, Rent-a-Toy genaamd, is voor onze medewerkers heel toegankelijk en gebruiksvriendelijk...lees verder » — Florence de Graaff, bestuurslid van Tuf-Tuf
For our toy-library Tuf-Tuf, Arnold Crone has made a versatile program called Rent-a-Toy. For our employees it is very accessible and user-friendly...continue » — Florence de Graaff, committee member of Tuf-Tuf
Logo van ZoDiLa
Arnold heeft een uitstekende website voor de wijkcommissie Zogwetering, Dichters en Lanen gemaakt. Dankzij zijn inbreng...lees verder » — Johan Jonkheid, secretaris wijkcommissie Zogwetering, Dichters en Lanen
Arnold made a perfect website for the district commission Zogwetering, Dichters en Lanen. Thanks to his input...continue » — Johan Jonkheid, secretary district commission Zogwetering, Dichters en Lanen
Logo van CutOutCow
Ik heb met Arnold gewerkt aan het bouwen van een Marketingplanner. Vanuit een ruw idee wist Arnold al snel een basis neer te zetten, en...lees verder » — Jan de Bildt, oprichter van Cutoutcow
Arnold and I acted together in the making of a Marketing Planner. Starting with a rough idea Arnold soon managed to produce a basis and...continue » — Jan de Bildt, founder of Cutoutcow
Logo van Zwerfkatten IJmuiden
Voor het ontwerp van een nieuwe website voor Zwerfkatten IJmuiden mocht ik, met toestemming, het WordPress-thema van een andere website gebruiken...lees verder » — Ellie Wormgoor, voormalig vrijwilliger bij Stichting Zwerfkatten IJmuiden
For the design of a new website for Zwerfkatten ('straycats') IJmuiden I got permission to use somebody else's WordPress-theme...continue » — Ellie Wormgoor, former volunteer with Stichting Zwerfkatten IJmuiden
Logo van Halewijn Juridisch Advies.png
Arnold Crone heeft mij geweldig geholpen bij het opnieuw opzetten van de website van mijn bedrijf de Bloomstudio (www.debloomstudio.nl) in Wordpress. Hij...lees verder » Irene van Halewijn-Warnaar, jurist, mediator & coach
Arnold Crone helped me enormously with the renewal of my 'The Bloomstudio' website in WordPress. He...continue » Irene van Halewijn-Warnaar, jurist, mediator & coach
Logo van RS Akoestiek
Arnold heeft mij geholpen met het bouwen van mijn fantastische website. Ik ben hem hiervoor heel erg dankbaar...lees verder » — Radni Sarkez, eigenaar en adviseur RS Akoestiek
Arnold helped me with the building of my fantastic website. For this I owe him very much...continue » — Radni Sarkez, owner and consultant RS Akoestiek

Are you ready for a new website?